ธุรกิจน้ำดื่มสะอาดผ่านเครื่องอัตโนมัติ WaterNet

บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

“ตู้จำหน่ายนํ้าดื่มอัตโนมัติของ“WaterNet” ถูกออกแบบจากประสบการณ์ ผสมผสานแนวความคิดอันทันสมัย

ด้วยการนำเทคโนโลยีการกรองนํ้าชั้นสูงสุด ระบบ Reverse Osmosis มาบรรจุภายใต้รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์

โดยมีแนวความคิดหลักคือให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสูงสุดในการใช้งาน ด้วยการออกแบบตู้ทีคำนึงถึงสรีระของ

ผู้บริโภคชาวไทยอย่างเป็นพิเศษ และยังมีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อีกมาก อาทิเช่น ระบบ Pay/Pause ที่สามารถ

หยุดนํ้าได้ชั่วคราวเพื่อสับเปลี่ยนภาชนแท่นวางขวด เพื่อความสะดวกขอผู้ใช้บริการ (มีสิทธิบัตรด้านการออก

แบบผลิตภัณฑ์) มีทีมบริการคอยตรวจสอบตู้ตลอดเวลา ใช้เครื่องรับเหรียญจากต่างประเทศที่สามารถรับ

เหรียญได้มากถึง 10 ขนาด มีระบบป้องกันเหรียญชำรุด และเหรียญปลอม”

ระบบการกรองนํ้า Reverse Osmosis เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้การกรองนํ้าของ “Water Net” ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แต่ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้อง

หลังความสำเร็จคือการดูแลเอาใจใส่ในงานบริการอย่างสมํ่าเสมอ เพราะระบบReverseOsmosis เป็นระบบที่ละเอียดอ่อน ต้องการการดูแลรักษาและ

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองอย่างสมํ่าเสมอเพื่อคงไว้ซึ่ง คุณภาพของนํ้าดื่มที่ถูกผลิตออกมาจากการทุ่มเทดูแลรักษาคุณภาพของนํ้าให้อยู่ในมาตราฐาน

ของ“WaterNet”( 25 ppm. ของ อ.ย. ไม่เกิน 500 ppm. ต่อนํ้า 1,000,000 ส่วน ) มี การตรวจบำรุงทุก 10 วัน มีมาตราฐานการซ่อมภายใน 48 ช.ม.

หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งนับว่าเป็นมาตราฐานการตรวจซ่อมที่สูงที่สุดในปัจจุบันของการซ่อมในธุรกิจนี้

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทพบว่า ส่วนมากของเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติแบบหยอด เหรียญที่ขายอยู่ในท้องตลาด ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องที่ขายขาดจาก

บริษัทผู้ผลิตเครื่องทั้งในและต่างประเทศ ที่ปล่อยให้การดูแลรักษาเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อเครื่องซึ่งส่วนมากขาดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษา

ทำให้คุณภาพของนํ้าที่ออกมาจากตู้ด้อยคุณภาพไปตามระยะเวลาการจำหน่ายบางครั้งนํ้ามีกลิ่นเหม็น ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดกับตู้นํ้าดื่มอัตโนมัติ

ของวอเทอร์ เน็ท เพราะด้วยประสบการณ์ในการทำตลาดเครื่องกรองนํ้ามากกว่า 10 ปี

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email