WVM Trend – How WVM Grows

การรับประกันการลงทุน

จุดเด่นที่แตกต่างจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญยี่ห้ออื่นๆ ในท้องตลาด คือ วอเทอร์เน็ท ยินดีรับซื้อตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญคืนทุกรณี หากไม่ประสบความ

สำเร็จอย่างที่คุณคาดคิด ซึ่งทำให้ความเสี่ยงจากการลงทุนลดลงด้วย

”เพราะบริษัทฯ เรามีความเชื่อมั่นในความเป็นได้ในการลงทุน เราเชื่อว่าธุรกิจเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติสามารถทำกำไรได้ เรา

จึงกล้าที่จะรับประกันเงินลงทุนในธุรกิจนี้ของคุณ พร้อมทั้งออกเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงเงื่อนไขการรับประกัน การซื้อคืนในทุกกรณี เมื่อ

คุณไม่ประสงค์ที่จะลงทุนต่อไปโดยจะหักค่าเสื่อมไปตามอายุการใช้งานจริง” คุณณัฐพล พูดถึงเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ และ ย้ำว่า หากผู้ที่

สนใจลงทุนในธุรกิจนี้ ก็ควรมองหาการประกันความพึงพอใจลูกค้าเช่นนี้ไว้เป็นสำคัญ

ขณะที่การรับประกันด้านต่างๆ ทางวอเตอร์เน็ทก็มีพร้อม โดยเฉพาะอายุการใช้งานของเครื่อง ทั้งส่วนที่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้า และ วัสดุสิ้นเปลือง ประเภท

ไส้กรอง หรือส่วนอื่นๆ ในกรณีเกิดเสียหายก่อนกำหนดอายุในใบรับประกันก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งกำหนดระยะเวลาเข้ามาบริการหลัง

แจ้งซ่อม ภายในกี่ชั่วโมง กี่วัน ระบุไว้ในเอสารการรับประกันอย่างชัดเจน

การลงทุนกับวอเทอร์เน็ท จึงหมดห่วง และคลายความกังวลไปได้ สำหรับปัญหาจุกจิกที่จะเกิดในอนาคต ทั้งยังหมดเสี่ยง เพราะเลิกทำเขาก็ยินดีซื้อคืน